Zostań naszym słuchaczem

Członkiem WUTW może zostać osoba która ukończyła 50 lat oraz pragnie aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do WUTW oraz będzie opłacała miesięczną składkę członkowską ustaloną na podstawie Uchwały Zarządu:

  1. Opłata wpisowa 10 zł – płatne jednorazowo przy złożeniu Deklaracji członkowskiej.

  2. Składka członkowska 30 zł – płatna co kwartał (trzy kwartały w roku).
    Statut Stowarzyszenia nie przewiduje możliwości zawieszenia składki członkowskiej.

Osoby korzystające z zajęć odpłatnych dokonują wpłat z góry na kolejny miesiąc zajęć do 10 dnia miesiąca, w którym odbywają się zajęcia.
W przypadku uzasadnionej przyczynami losowymi nieobecności na zajęciach trwającej miesiąc i więcej, można złożyć wniosek w biurze SWUTW o czasowym zawieszeniu opłaty za zajęcia. Jeżeli spowoduje to konieczność podniesienia wpłat od pozostałych uczestników, a nie wyrażą oni na to zgody, miejsce zostanie udostępnione osobie z listy rezerwowej.
„Deklaracja członkowska”  do pobrania „
TUTAJ”  lub w biurze WUTW.