KONKURS ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ŚLĄSKIEGO

SWUTW oraz poseł Łukasz Kohut zapraszają słuchaczy do udziału w konkursie znajomości języka śląskiego.
Główna nagroda- sponsorowany wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

REGULAMIN  KONKURSU ZNAJOMOŚCI  JĘZYKA ŚLĄSKIEGO

1/ SWUTW oraz poseł Łukasz Kohut zapraszają słuchaczy do udziału w konkursie znajomości języka śląskiego .

2/ Cel konkursu
 propagowanie wartości dziedzictwa własnej kultury, jej utrwalanie i rozpowszechnianie,
 kultywowanie znajomości mowy śląskiej, jej bogactwa i wartości,
 rozpowszechnianie wiedzy nt. zwyczajów, tradycji, wierzeń najbliższego otoczenia, regionu,
 kształcenie poczucia odpowiedzialności za pielęgnowanie tradycji i popularyzację dorobku poprzednich pokoleń,
 uznanie i zachowanie odrębności kulturowej oraz dorobku Górnego Śląska jako dziedzictwa kulturowego Polski i Europy

3/ Termin zgłoszeń upływa 30 listopada 2023r.

4/ Chętne osoby dokonują zapisów osobiście w biurze SWUTW wypełniając formularz zgłoszeniowy .

Ilość osób ograniczona-max 10

5/ Konkurs odbędzie się 21.12.2023 o godz 12.00 w Pałacu Dietrichsteinów w Wodzisławiu Śląskim

6/ Oceny dokonywać będzie jury w składzie 3 osobowym.

Oceniana będzie umiejętność posługiwania się językiem śląskim w mowie potocznej ,w tłumaczeniu tekstu literackiego, naturalność i swoboda podczas udziału w konkursie.

Decyzja jury jest niepodważalna.

7/ Nagroda główna:

miejsce 1- wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli ufundowany przez posła Łukasza
Kohuta.

miejsce 2 - nagroda rzeczowa

miejsce 3- nagroda rzeczowa

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

 

8/ Postanowienia końcowe.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację imienia i nazwiska na portalach społecznościowych oraz umieszczanie ich wizerunku. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu.

 

 

 

 

/pieczątka organizatora/

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA KONKURSU

ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ŚLĄSKIEGO

Imię i Nazwisko……………………………………………………………………………………………..

 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………...

Numer telefonu ……………………………………………………………………………………………

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów konkursu danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby wzięcia udziału
w konkursie znajomości języka śląskiego (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97
o ochronie danych osobowych, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 883 z późn. zm.922).

Podpisanie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

 

 

data czytelny podpis uczestnika konkursu

 

.......………………. …........................................………………...