Statut

STATUT STOWARZYSZENIA WODZISŁAWSKI UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
 
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wodzisławiu Śląskim, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 31 maja 2001r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79.poz. 855 z późniejszymi zmianami).
 2. Niniejszego Statutu.

§ 3

Siedzibą władz WUTW jest miasto Wodzisław Śląski. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej.

§ 4

WUTW opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5

WUTW może używać odznak, pieczęci i emblematu na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
WUTW ma prawo wydawania legitymacji członkowskich, zaświadczeń o ukończonych kursach lub seminariach. WUTW ma prawo udzielać darowizn na cele społeczno-użyteczne.

§ 6

WUTW może powołać opiekunów naukowych, radę naukowo – programową, których zadaniem będzie pomoc w realizacji celów statutowych.

§ 7

Stowarzyszenie może być członkiem innych stowarzyszeń i związków.

 

ROZDZIAŁ II
Cele, formy i środki działania.

§ 8

Celem WUTW w Wodzisławiu Śląskim jest:

 1. Prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnej aktywizacji intelektualnej, psychicznej i fizycznej w szczególności osób starszych.
 2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 3. Aktywizacja społeczna członków WUTW w Wodzisławiu Śląskim w mieście, powiecie wodzisławskim i województwie śląskim.
 4. Rozwijanie wśród członków WUTW zainteresowania działalnością wolontariacką.
 5. Działania na rzecz szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej oraz rehabilitacji.

§ 9

Cele określone w § 8 WUTW realizuje przez:

 1. zajęcia odpłatne: lektoraty językowe, informatyka, nauka pływania, warsztaty specjalistyczne, wycieczki, imprezy turystyczne i kulturalne, imprezy integracyjne, zajęcia rehabilitacji zdrowotnej, wykłady, warsztaty psychologiczne i artystyczne, zajęcia z szerokiego pojęcia kultury fizycznej, spotkania z przedstawicielami nauki i kultury, polityki, gospodarki, imprezy integracyjne, działania społeczne na rzecz środowiska lokalnego, podnoszące świadomość prawną i ekologiczną, działania na rzecz szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej, działania informacyjne i promujące WUTW.
 2. zajęcia nieodpłatne: lektoraty językowe, informatyka, nauka pływania, warsztaty specjalistyczne, wycieczki, imprezy turystyczne i kulturalne, imprezy integracyjne, zajęcia rehabilitacji zdrowotnej, wykłady, warsztaty psychologiczne i artystyczne, zajęcia z szerokiego pojęcia kultury fizycznej, spotkania z przedstawicielami nauki i kultury, polityki, gospodarki, imprezy integracyjne, działania społeczne na rzecz środowiska lokalnego, podnoszące świadomość prawną i ekologiczną, działania na rzecz szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej, działania informacyjne i promujące WUTW.

§ 10

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.
 2. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie WUTW dzielą się na:

 1. Zwyczajnych,
 2. Wspierających,

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, który ukończył 50 rok życia oraz pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów WUTW, złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do WUTW oraz będzie opłacał miesięczną składkę członkowską ustaloną na podstawie Uchwały Zarządu.
 2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków następuje na podstawie Uchwały Zarządu.
 3. Istnieje możliwość zawieszenia członkostwa po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu.

§ 13

Członkiem wspierającym może zostać:

 1. Osoba fizyczna, które zobowiąże się do systematycznego płacenia składki członkowskiej, dobrowolnie ustalonej, bądź do honorowego świadczenia usług potrzebnych do realizacji celów WUTW określonych w § 7.
 2. Osoba prawna, która zobowiąże się do systematycznego płacenia składki członkowskiej, dobrowolnie ustalonej, ale przewyższającej składkę członka, bądź zobowiązuje się do bezpłatnych stałych świadczeń rzeczowych np. użyczenie lokalu, sal wykładowych, seminaryjnych, gimnastycznych i innych lub też pomocy technicznej – służących prawidłowemu funkcjonowaniu WUTW.

§ 14

Członkiem honorowym może zostać:

 1. Osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnienie celów WUTW
 2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Ogólnego Zebrania Członków.
 3. WUTW może zabiegać o wsparcie finansowe instytucji, zakładów przedsiębiorstw, fundacji i nadawać im tytuł członka honorowego.

§ 15
Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający, jeżeli nie są osobami prawnymi mają prawa:
1.    Czynnego i biernego wyboru do władz WUTW.
2.    Zgłaszania wniosków dotyczących działalności WUTW
3.    Korzystania z pomocy i urządzeń zgodnie z regulaminem.

§ 16
Członkowie WUTW są zobowiązani:
1.    Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów WUTW.
2.    Przestrzegać postanowień Statutu, regulaminu i uchwał
3.    Regularnie wywiązywać się z nałożonych zobowiązań i opłacać składkę członkowską.
4.    
§ 17
Członkostwo zwyczajne wygasa przez:
1.    Dobrowolne wystąpienie z WUTW zgłoszone  na piśmie.
2.    Skreślenie z listy członków z powodu niepłacenia kwartalnej składki członkowskiej.
3.    Wskutek śmierci członka.
4.    Wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnej uchwały Zarządu.

§ 18
Członkostwo wspierające wygasa przez:
1.    Dobrowolne wystąpienie z WUTW.
2.    Zaprzestanie działalności wspierającej.
3.    Utratę osobowości prawnej.


ROZDZIAŁ IV
Władze WUTW
§ 19
Władzami WUTW są:
1.    Ogólne Zebranie Członków,
2.    Zarząd,
3.    Komisja Rewizyjna
Kadencja władz trwa 3 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od Uchwały Zebrania Ogólnego Członków.
W razie ustąpienia członka władzy w czasie trwania kadencji, władza ma prawo dokooptowania innego członka z tym, że liczba dokooptowanych członków nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 20
1.    Nad działalnością merytoryczną w Wodzisławskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku
      sprawuje opiekę Rada Programowa.
2.    Rada Programowa składa się z 2 przedstawicieli Zarządu WUTW i 5 zaproszonych
      przedstawicieli wybranych spośród przedstawicieli świata nauki, kultury. Polityki,
      samorządu lokalnego.
3.    Przedstawicieli Rady Programowej powołuje się na czas kadencji zarządu.
4.    Zadania Rady Programowej to:
        opieka nad merytoryczną działalnością programową Stowarzyszenia
        wspieranie inicjatyw i pomoc w ich realizacji

§ 21
1.    Spośród członków WUTW na czas kadencji powołuje się Radę Słuchaczy.
2.    Zadania Rady:
        rola opiniująca
        rola wspomagająca działalność zarządu                                                                  
3.    Radę Słuchaczy tworzą wszyscy starostowie grup zajęciowych oraz liderzy klubów zainteresowań.

§ 22
1.    Najwyższą władzą WUTW jest Zebranie Ogólne Członków.
2.    Zebranie Ogólne Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 23
Do kompetencji Zebrania Ogólnego Członków należy:
1.    Proponowanie i uchwalanie kierunków działania WUTW.
2.    Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd i Komisję
      Rewizyjną.
3.    Uchwalanie zmian w Statucie.
4.    Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5.    Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Zebrania Ogólnego Członków.
6.    Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania WUTW.
7.    Rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od decyzji Zarządu dotyczących
     skreślenia z listy członków.
8.    Rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków, władz WUTW dotyczących
      nieprzestrzegania statutu, regulaminów, uchwał władz WUTW oraz innych sporów
      powstałych na tle działalności WUTW.
9.    Zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej          

§ 24
1.    Zebranie Ogólne Członków zwoływane jest przez Zarząd, po upływie połowy
      kadencji Zarządu.
2.    O terminie Zebrania Ogólnego Członków zawiadamia się członków na 14 dni przed
      terminem zebrania podając jego termin na tablicy ogłoszeń w siedzibie WUTW oraz
      na stronie  www.WUTW.pl

§ 25
1.    Nadzwyczajne Zebranie Ogólne Członków zwołuje Zarząd:
- z inicjatywy własnej na podstawie przyjętej Uchwały,
      - na żądanie komisji rewizyjnej,
      - na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków WUTW.
2.    Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Zebranie Ogólne Członków w
      terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku członków lub od podjętej
      uchwały przez Zarząd względnie komisję rewizyjną.
3.    O terminie Nadzwyczajnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków na 7
      dni przed zwołanym zebraniem, wywieszając informację na tablicy ogłoszeń w
      siedzibie WUTW oraz na stronie www.WUTW.pl

§ 26
W Ogólnym Zebraniu Członków udział biorą:
1.    z głosem decydującym członkowie,
2.    z głosem doradczym osoby zaproszone.

§ 27
1.    Uchwały Zebrania Ogólnego podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 50 % + 1.
2.    Zebranie Ogólne Członków w drugim terminie może się odbyć w tym samym dniu po 15 minutowej przerwie bez względu na ilość obecnych członków.
      3.  Do uchwalenia zamian w Statucie oraz rozwiązania WUTW wymagana jest zgoda   2/3  
  obecnych członków Ogólnego Zebrania.

§ 28
1.    Zarząd WUTW wybierany jest przez Zebranie Ogólne Członków.
2.    Zarząd składa się z11 osób.
           W skład zarządu wchodzą : przedstawiciel Akademii Humanistyczno Ekonomicznej w
           Łodzi- Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim, przedstawiciel Prezydenta
           Miasta Wodzisławia Śląskiego ,przedstawiciel Stowarzyszenia Nasz Wodzisław oraz
           przewodniczący Rady Słuchaczy
3.  Zarząd może dokooptować do swojego składu nowych członków na miejsce
     ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu Zarządu. Wtym
     przypadku członkowie ci podlegają zatwierdzeniu przez Ogólne Zebranie Członków.
4. Zarząd nowo wybrany na pierwszym posiedzeniu wybiera Prezydium w skład, którego
    wchodzą: prezes, 2-ch wiceprezesów, sekretarz, skarbnik.
       5.Członkostwo w Zarządzie ustępuje na wskutek naturalnego odejścia (śmierć) .
       6.Członek Zarządu może zrezygnować z członkostwa w  Zarządzie lub z pełnionej
          funkcji w Zarządzie na własną prośbę uzasadnioną pisemnie.

§ 29
1.    Prezydium Zarządu kieruje działalnością WUTW w okresie między posiedzeniami
      Zarządu, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd.
2.    Posiedzenie Prezydium Zarządu odbywa się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w
      miesiącu.
3.  Uchwały Prezydium Zarządu zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych do
     głosowania i podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

§ 30
Do zakresu działania Zarządu należy:
1.    Reprezentowanie WUTW na zewnątrz.
2.    Realizowanie uchwał Zebrania Ogólnego Członków.
3.    Uchwalenie rocznego budżetu WUTW.
4.    Ustalanie planów działalności i budżetu WUTW oraz sporządzanie sprawozdań z ich
      wykonania
5.    Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych WUTW.
6.    Zwoływanie Zebrania Ogólnego Członków.
7.    Podejmowanie decyzji w sprawach przedstawionych przez Prezydium Zarządu
8.    Decydowanie w sprawach powoływania i rozwiązywania zespołów zainteresowań,
      klubów oraz koordynowanie ich działalności.
9.    Podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków.
10.    Uchwalenie regulaminów wewnętrznych WUTW i nawiązywanie kontaktów z
      ośrodkami naukowymi i instytucjami kultury dla podnoszenia poziomu i rozwoju
      WUTW.
11.    Ustalanie składek członkowskich WUTW

§ 31
1.    Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez jego Prezydium w miarę potrzeb, nie
      rzadziej jednak, niż raz na kwartał.
2.    Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej ½
      liczby członków Zarządu.

§ 32
Organizację i tryb pracy Prezydium określa regulamin określony przez Zarząd WUTW.


Komisja Rewizyjna

§ 33
1.    Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym WUTW.
2.    Komisja Rewizyjna składa się, z co najmniej 3 członków i wybiera z pośród siebie
      przewodniczącego.

§ 34
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1.    Kontrola opłacania składek członkowskich.
2.    Kontrola gospodarki finansowej WUTW.
3.    Przedstawienie Zarządowi i jego Prezydium wniosków wynikających z ustaleń
      kontroli oraz żądanie wyjaśnień.
4.    Składanie sprawozdania na Zebraniu Ogólnym Członków wraz z oceną działalności i
      wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.


§ 35
1.    Kontrola działalności finansowej WUTW odbywa się co najmniej 1 lub 2 razy w roku.
2.    Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w składzie co najmniej 2 osób.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK WUTW

§ 36
1.    Majątek WUTW stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2.    Majątek WUTW powstaje z:
- składek członkowskich i wsparcia członków,
- dochodów z własnej działalności statutowej,
- dotacji,
- zapisów i darowizn, spadków oraz ofiarności publicznej.

§ 37
Gospodarkę finansową prowadzi WUTW według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 38
Do ważności oświadczeń woli, pism, dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych WUTW wymagane są podpisy dwóch członków zarządu, bez względu na pełnione funkcje..

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 39
Zmiana statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia następuje przez Walne Zebranie Członków przy kwalifikowanej większości głosów – 2/3 przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych.
W przypadku braku kworum w drugim terminie Walne zebranie jest prawomocne do podjęcia uchwały.
§ 40
1.    Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego
      postanowienia sądu rejonowego.
2.    Ogólne Zebranie Członków po podjęciu uchwały o rozwiązaniu WUTW zobowiązuje
      Zarząd do likwidacji, podziału i przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia zgodnie z
      wolą Zebrania.


STATUT został zatwierdzony przez
Ogólne Zebranie Członków w dniu 07.12.2007r.
 
Zmiany do Statutu zostały włączone mocą
Uchwały nr 3 podjętej przez
Ogólne Zebranie Członków w dniu 02.03.2010
 
Zmiany do Statutu zostały włączone mocą
Uchwały podjętej przez Ogólne Zebranie
Członków w dniu 15.03.2012 r.
 

Zmiany do Statutu zostały włączone mocą
Uchwały podjętej przez Ogólne Zebranie
Członków w dniu 14.11.2013 r.
 

Zmiany do Statutu zostały włączone mocą
Uchwały podjętej przez Ogólne Zebranie
Członków w dniu 9.04.2015 r

Zmiany do Statutu zostały włączone mocą
Uchwały podjętej przez Ogólne Zebranie
Członków w dniu  30.11.2016r.